رسول ديد كه جمعي گسسته افسارند

به چاره خواست كشان ربقه در رقاب كند

بهشت و دوزخي آراست بهر بيم و اميد

كه دعوت همه بر منهج صواب كند

من از جحيم نترسم از آنكه بار خدای

نه مطبخي است كه در آتشم كباب كند

ز مار و عقرب و آتش گزنده تر دارد

خداي خواهد اگر بنده را عذاب كند

جحيم قهر الهي است كاندر اين عالم

تو را به خوي بد و فعل بد عقاب كند

به قدر وسعت فكر تو آن يگانه حكيم

سخن ز دوزخ و فردوس در كتاب كند

براي ذوق تو شهوت پرست عبدالبطن

حديث ميوه و حوريه و شراب كند

از آن نماز كه خود هيچ از آن نمي فهمي

خدا چه فايده و بهره اكتساب كند؟

تفاخري نبود مر خداي عالم را

كه چون تو ابلهي او را خدا حساب كند

منبع : پایگاه اطلاع رسانی دهشال متحدبهشت و دوزخ سروده ایرج میرزا
برچسب ها : دانلود زيرنويس فارسي